Info fra avlsrådet
Avlsrådet for finskstøver

 

 INFO FRA AVLSRÅDET 2017

Det ble registrert 189 norskfødte Finskstøvere i NKK i 2016. Dette er en økning på 15 valper fra 2015.  I tillegg ble det importert 14 hunder i 2016, hvorav var 9 valper. Totalt ble det dermed 203 nye Finskstøvere i Norge i 2016. Antall registrerte norskfødte kull var 31, det gir et gjennomsnitt på 6,1 valper pr. kull.
Avlssesongen 2017 er nå i full gang, vi har fått inn en del forespørsler som er lagt ut på anbefalte/godkjente parringer på FFNs hjemmeside. Vi oppfordrer flest mulige tispe eiere til å sette kull på tispene sine, etterspørselen på valper var bra i 2016. Det var en del parringer som ikke ble noe av og det var en del dødfødte valper i 2016. Vi oppfordrer tispe eiere til å ta en blodprøve når tispa har løpetid for å finne ut når tida er inne. Dette har vi nok mye å hente på. Siden det var ca 23 dødfødte valper i 2016, så vet vi at noen av disse hadde herpesvirus. De som setter kull på tispene sine, les igjennom stykket som ligger på hjemmesiden til FFN angående herpes. Her er det noen punkter som man kan følge for å unngå herpes virus. Når det gjelder hannhund eiere så kan dere bidra med å ta en sæd test av hannhundene. Hvis alle gjør en liten innsats ekstra vil valpeproduksjonen gå opp, dette er viktig for fremtiden. Sædprosjektet er i rute, kontrakt for både tispe- og hannhundeiere er ferdig. Tips om hanhunder som bør lagres kan sendes over til avlsråd eller FFN. Vi tar imot alle forslag. Det er viktig at folket sender inn forslag. Når det gjelder hanhund lista, så er det viktig at hannhundeiere kommer med oppdatering på hannhunden sin. For eksempel jaktpremierte kullsøsken, antall avkom og jaktpremierte avkom. Send epost til
kristian.stubbberud@statnett.no eller ring 90741765. Til dere som har ataxi testet hunden deres, gi tilbakemelding når dere får svar fra testen så får vi lagt det inn i ataxi lista.
Kontrakt vedr. nedfrysing av sæd fra Finskstøver

 

Februar 2017

Avlssesongen 2017 er nå i full gang, vi har fått inn en del forespørsler som er lagt ut på anbefalte/godkjente parringer. Vi oppfordrer flest mulige tispe eiere til å sett kull på tispene sine, etterspørselen på valper var bra i 2016. Det ble vel registrert 203 finskstøvere i 2016 i NKK. Det ble en del parringer som ikke ble noe av og det var en del død fødte valper i 2016.

Vi oppfordrer tispe eiere til å ta en blod prøve når tispa har løpetid for å finne ut tia er inne. Dette har vi nok mye å hente på. Siden det var ca 23dødfødte valper i 2016, så vet vi at noen av disse hadde herpesvirus. De som setter kull på tispene sine, les igjennom stykket som ligger på hjemmesiden til FFN angående herpes. Her er det noen punkter som man kan følge for å unngå herpes virus.

Når det gjelder hannhund eiere så kan dere bidra med å ta en sæd test av hannhundene. Visst alle gjør en liten innsats ekstra vil valpe produksjon gå opp. Dette er viktig for fremtiden.

Vi er i gang med kontrakten for sæd lagring. Den vil bli send på høring til FFN og avlsråd når den er klar da vill vi komme ut med mer info. Tips om hanhunder som bør lagres kan sendes over til avlsråd eller FFN. Vi tar imot alle forslag. Det er viktig at folket sender inn forsalg.

Når det gjelder hanhund lista, så er det viktig at hannhundeiere kommer med oppdatering på hannhunden sin. For eksempel jaktpremierte kull søsken, antall avkom og jaktpremierte avkom. Send epost til kristian.stubbberud@statnett.no eller ring 90741765.

Til dere som har ataxi testet hunden deres gi tilbake melding når dere får svar fra testen så får vi lagt det inn i ataxi lista.

 
27.07.2016

Avlsrådet har i avlssesongen 15/16 behandlet 46 forespørsler, her er 43 kombinasjoner anbefalt og 3 kombinasjoner som ikke ble anbefalt/godkjent på grunn av hundene ikke oppfyller retningslinjene våre når det gjelder avl. Vi oppfordrer alle som skal ha valpe kull i årene frem over til å lese igjennom retningslinjene til avl på hjemmesiden til FFN eller ta en telefon til avlsrådet. For mange av kullene som ikke blir anbefalt/godkjent er bare små ting som er lette å gjøre noe med før man setter kull på tispa.
Vi har også i år hatt et utmerket samarbeid med tispe og hannhundeiere. Alle anbefalinger er foretatt etter samarbeid og innspill fra hundeeiere.
Det er i år født 19 kull med til sammen 126 valper, herav 69 tisper og 57hanner, snitt på kullstørrelsen hittil i år på 6,63. det er blitt brukt 15 hannhunder på totalt 19 kull.
I år er det betydelig mange flere dødsfødte og døde valper en i innværende sesong, i år har vi registrert 23 døde/dødfødte. Her er det to kull som er registret med hhv 6 og 8 døde. I inneværende sesong hadde vi 1 dødfødt valp. Nå blir det lagt ut et stykke om herpes på hjemmesiden til FFN der står det litt nyttig info om herpes, oppfordrer alle til å lese denne.
Det er også født valper med glass øyer, ut i fra det vi vet om dette. Oppfordrer vi tispe eiere og hannhundeiere til å ikke avle på for mye hvit. Det er også viktig at det er genetisk bredde i stamtavlen. Det fiktive avkommet kan ha forholdsvis lav innavlsgrad, men den reelle innavles graden kan være veldig høy.
Avlsrådet har i år begynt et prosjekt med ned frysing av sæd. Vi har sendt søknad til NKK om å få lagre sæd i banken deres på veterinær høyskolen. Denne søknaden er nå godkjent. Nå jobber vi med å lage en kontrakt opp imot hannhundeier, samtidig som vi skal ha en komite som plukker ut hanhunder. Dette er noe vi håper å få i mål i løpet av høsten.


Informasjon fra avlsrådet:

Avlsrådet behandlet i avlssesongen 2014. 31 parringsforespørsler. 29 av disse ble anbefalt og 2 ikke anbefalt.
Utførte parringer var 22.Antall kull ble 19. Antall fødte valper 129.Herav 7 døde eller dødfødt.Gjennomsnitt kullstørrelse 6,78.
Anvendte hanner var 17.Gjennomsnittsalder på hanner og tisper var 5år.
Høyeste innavlsprosent 3,38 og laveste 0.Gjennomsnitt innavlsprosent var 0,87.
Totalt ble det registrert 168 Finsk støvere i 2014. Av antall registrerte valper ble 72,6% behandlet av avlsrådet.
Avlssesongen 2015 viser at det til dd. 30.06.15 er født 112 valper som er behandlet av avlsrådet.
Herav er det født 18 valper i Sverige.

Avlsrådet for Finsk støver
Per Sandåker


Møte avlsrådet 16.05.2015

·         Per Sandåker er leder i avlsråd.
 Per Kristiansen er Nestleder
 Arnfinn Kristiansen er Styremedlem/Kasserer
Kristian Stubberud er Varamedlem. 

·         Hannhund liste.
Avlsrådet går inn for den nye hannhund lista, den er enklere å oppdatere og enklere å lese. De tilbake meldingene vi har fått har kun vært positive til den nye lista.

·         Avlsnemd
-Hannhundliste.
-Unghundgranskning (enklere versjon) (webløsning)
-Få inn en person som har interesser i finskstøver og revejakt. Vi trenger en person som kan gi råd til folk om Revejakt med finskstøver. (linjer, hvor får man tak i revehund osv..)

·         Avlsrådet ser nødvendig het med avlsnemda, nemda er et viktig bindeledd mellom råd og FFN.

·         Nedfrysning av sæd.
-Ta vare på linjer som er på vei ut. Jobbe mot hvordan vi kan gjennom føre dette. Lar dette seg gjøre?
Er det mulig med ett felles sæd prosjekt? hvem hannhund? Hvem betaler? Dette er noe vi må lage en god plan på i frem tiden.
Avlsrådet jobber videre mot registreringssperre opp imot NKK, denne saken skal opp i NKK til høsten.

INFORMASJON OM PLANLAGT REGISTRERINGSSPERRE

Avlsrådet ønsker å innføre registreringssperre når antall avkom etter en og samme hund overstiger 32 valper. Det vil i praksis si at dersom en hund blir parret/parrer når den har registrert flere enn 32 valper fra før, så vil ikke kullet bli registrert. Dersom en hund har 32 registrerte avkom eller færre når den blir parret/parrer, registreres hele kullet.

Eksempel: Har hunden 32 valper registrert etter seg og får et nytt kull vil samtlige valper i neste kull (eks 8 valper) bli registrert som normalt.
Det vil altså alltid bli registrert hele kull når ikke grensen på mer enn 32 er nådd. (Tallet 32 utgjør 20% av 160 som er gjennomsnittlig registreringstall siste fem år fra 2010 til og med 2014)

Importerte hunder som er født før maksimumsgrensen er nådd, registreres på ordinær måte. Importerte hunder som er født etter at maksimumsantallet av valper registrert i NKK er nådd, vil ikke bli registrert. 

Mvh
Avlsrådet for Finsk støver


ATAXI:

ATAXI er en enkel autosomal recessiv nedarving, det vil si at sykdommen av denne art manifester seg bare hos homozygote dyr. Dersom en sykdom av denne kategori opptrer i ett kull vet vi derfor at begge foreldrene må være bærer av genet(ATAXI).

En Finskstøver som er bærer av ATAXI er ikke en syk hund, den har bare et gen som er bærer av et sykt gen. Skal ATAXI bli en sykdom må begge foreldrene være bærer av genet, da vil sannsynligvis 25% av avkommene ha fått det syke genet fra mor og far. Da vil valpen dø innen den er 5mnd.

Dette kan lett unngås ved å ta en DNA test. Det er et krav at det skal være kjent ATAXI status hos en av foreldrene. Hvis begge foreldrene er testet er dette det beste. Da vet vi om noen av avkommene er bærere eller om kullet er frie. Er mor og far testet og fri for ATAXI trenger ikke avkommene testes.

Hvis vi klarer å teste alle som brukes i avl, vil vi om noen år ha veldig kontroll på ATAXI, da vil vi muligens bare må ta noen tester i året. Dersom vi kunne fått testede hunder inn i stamtavla i NKK, hvor det vil vises om hunden har avlagt en positiv eller negativ test på ATAXI vil dette gjøre arbeidet lettere. Selv om dette ikke er noe stort problem i dag, vil det gjøre arbeidet mer oversiktlig i fremtiden.

Hvis du skal ta en DNA test av din finskstøver går du inn på hjemmesiden til Finskstøverforeningen(FFN). www.finskstøver.no når du har kommet inn der trykker du på avlsråd, til venstre på siden. Deretter ligger det link til skjema for Ataxi test. Dette er en veiledning til hvordan man bestiller en DNA test fra Finland.


Info fra valpeformidler.

Hei, alle som skal anskaffe eller oppdrette Finskstøver valper i Norge 2014/15.
 
Oppgaven min, er om ønskelig og opplyse/formidle hvor det er mulig og Kjøpe /Tinge valper som enten går gjennom Rasens Avelsråd eller utenom . 
Som kjent er det mange som planlegger valpe kjøpet i god tid, mens andre vil ha ny valp samme dag henvendelsen kommer. 
For og  utføre dette oppdraget på en best mulig måte må det foreligge nødvendige Opplysninger fra Rasens Oppdrettere : 
 
* Navn / Adresse /  Tlf. / Evt. E-post .  på Oppderetter.
* Kull gjennom Avel`s Rådet / Utenom Avelsrådet.
* Tispen`s navn og Reg. nr. ( Eventuelt Tittler)
*  Hanne`s navn og Reg. nr ( Eventuelt Tittler) så fremt dette er avklart.
* Når forventes valping / når ble valpene født.

Andre opplysninger :
* Når Født : Antall ledige Hann/Tispe valper.   Bør rapporteres jevnlig, samt når alle er solgt.
 
Valpeformidlers oppgave er og være nøytral og uten ansvar for oppgitte opplysninger. 
Kun opplyse hvor man kan finne Uts./Prøve Res.Stamtavler om respektive  hunder samt. hvor man kan finne valpe annonser skulle man ønske og ta valp fra Sverige/ Finland. 
 
Med vennlig hilsen 
Vidar Hagen
tlf 959 73017  
mail. astridh_hagen@hotmail.com

Avlsrådet og avlsnemnda har siste halvår lagt ned adskillige timer for avls arbeidet for rasen.
Det er gledelig og se at rasens eiere følger opp med positive holdninger, og at målet vi har satt oss med og få med flest mulig av rasens eiere til å ta del i avls arbeidet har båret frukter.
Dette vil si gjennom riktig bruk av hundene i avl etter rådets mening.

Stikkord her er: genetisk variasjon, innavls prosent, styre unna sykdommer, og at kullene er interessante ikke bare for jakt og utstilling men også for videre avl.
Det virker som det har vært lett og bli av med valpene. Slik at de fleste av kullene er solgt og er levert ved 8 ukers alder.
Vi tør minne om at det er viktig at prøve/utstilling og avls interesserte ikke klumper seg sammen, men at man husker at vanligere jegere også skal ha valper. Prøve/avlsinteresserte bør prioriteres ved valg av valp av oppdretterne for og sikre god bredde i avlen for senere generasjoner.
 
Avlsnemda er i full gang med og oppdatere hannhundliste, og godt over 30 nye hannhunder blir kontaktet for om de kan være aktuelle. Se forøvrig under info fra avlsrådet.
Datoer for oppdateringer for lista er bestemt til 15. august og 15. januar hvert år.
Av andre oppgaver nevner vi unghund granskingen som vil bli sendt ut, og vi håper at denne vil resultere i en høy svarprosent. Kristian Stubberud har tatt på seg ansvaret for denne. 
Etter 3 år med granskingen vil det bli foretatt en evaluering basert på svarprosenten om denne vil fortsette.
Råd og nemnd ser de opplysninger som blir gitt i denne som viktige for den videre avlen i rasen.
Forøvrig har NKK i år gitt NHKF i oppgave og utarbeide RAS. En oppgave avlsrådene og forbundet har hatt et tett samarbeid om. Når det gjelder Finskstøver'n har avlsråd/nemnd og forbundet jobbet tett.
Vi har i tillegg brukt noen av våre kontakter i Finland og Sverige.
Vi ser på RAS som et bra supplement til våre retningslinjer. Det omfattende arbeidet er oversendt forbundet av Trond Johannessen, som har stått i spissen for arbeidet fra vår side.
I tillegg har Sverre Rinden og Per Sandåker laget og oversendt rapportskjema til forbundet ang. avls året 2012.
 
Rådet har forøvrig i første halvår hatt felles vår møte med FFN's styre/ avls nemnd samt webmaster.
Nesten 20 personer var tilstede. Vi har vært representert ved rep møte i forbundet ved Arnfinn Kristiansen. Samt ved FFN's årsmøte hvor undertegnede holdt et foredrag i etterkant av årsmøte.
 
Rådet blir av og til forespurt om ting. Et av temaene vi har blitt forespurt om er hva forskjellen er på anbefalte/ godkjente parringer, og eksempler på der rådet ikke anbefaler/godkjenner parringer.
Retningslinjene er de som vil ligge til grunn for hvor vi ender.
Som kjent har det vært jobbet veldig mye med og få gode og riktige retningslinjer i 2011 og 2012. Etter og ha brukt disse er vi av den oppfatning at retningslinjene er et meget godt arbeidsinstrument for rådet.
Rådet er av den oppfatning, og arbeider ut fra den tankegang, at alle kull som blir født ikke bare skal være dyktige jakthunder, men også at alle kull skal være interessante i den videre avl. At oppdretter har tro på kombinasjonen ligger i bunn, og egne ønsker er vårt utgangspunkt for alle forespørsler.
Hvis rådet ikke har noen innvendinger eller at man kommer fram til alternativ i fellesskap eller av rådet alene, fører dette til at det vil stå anbefalt. Dette vil da være innenfor våre retningslinjer.
Begrepet godkjent blir brukt eksempelvis der innavls prosent er høyere enn satte grense for anbefaling, svak hd-indeks, og der det blir brukt utenlands eide hanner . Andre eks kan være forespørsler som har kommet rådet i hende så sent at vi ikke har rukket og behandle den på en ordentlig måte før parringstidspunkt osv.
Konklusjonen her er at det forligger en årsak når det står godkjent. Denne er tispeeier gjort oppmerksom på. Når rådet ikke anbefaler/godkjenner er årsakene som regel at hd-ataxitest mangler - at det er tilstrekkelig ant avkom etter hanne/tispe - hunder på vent - alvorlige sykdommer/defekter hos individ eller i nær slekt/høy innavlsprosent osv.
Det bør også her sies at det er viktig for rådet at ALLE blir behandlet likt.
 
 
Avlsrapport for sesongen 2012/2013.
 
Rådet har i løpet av siste år behandlet 44 forespørsler (6 av disse er svenske), og kommet fram til og gi godkjenning/anbefaling i 39 av disse. Så vidt rådet har registrert er det i skrivende stund utført 26 parringer/insemineringer. I tillegg er 2 tisper forsøkt  parret uten at dette lot seg gjøre. I ett tilfelle ville ikke anbefalt hanne parre, og tispeeier benyttet da annen hannhund uten at rådet var kontaktet. 
Rådet har også fått melding om at det er utført parring i 2 tilfeller der rådet ikke ga godkjenning/anbefaling. Årsaken til at rådet reserverte seg i disse tilfellene var bla. mangel på ataxsi test ,og at den ene ønskede hannhund var satt på vent da han hadde 3 kull fra før med tilstrekkelig mange valper.
Videre har vi fått beskjed om at 4-5 parringer utgår, og at 5-6 blir utført i sesongen 2013-2014
Foreløpige tall er at det er blitt født valper i 19 kull, 6 tomme tisper i et av kullene var dessverre alle 7 dødfødte.
Kullstørrelsene i disse kullene var litt i overkant av 7,5 valper. Hvor av i overkant av 0,8 valper er tatt vekk, eller borte av ulike årsaker.
Rapportering gir inntrykk av at herpes kanskje utgjør rundt halvparten.
Forløpige tall viser da at vi sitter igjen med i gj. snitt ca. 6,7 levende valper i kullene.
Ifølge de opplysninger vi sitter inne med vil det ligge ann til at ca. 70% av levende valper har gått gjennom rådet, og at det hi till i 2013 er født ca 25 kull i Norge.
Det mest positive som rådet setter høyt er at til disse kullene ser det ut til å være rundt 20 forskjellige fedre, og at rundt 60% av kullene er etter hanner som ikke er benyttet i Norge tidligere.
Dette vil si at det nå ser ut til at det vil bli født og registrert godt over 170 norskfødte valper i tillegg av importerte valper fra Sverige og Finland.
Dette tyder på at vi i forhold til i 2012 får en økning av registreringer for rasen for 2013 på mellom 35 og 45 %. Noe rådet ser seg meget godt fornøyd med.
 
For rådet mvh
Vidar Hagen
      leder
28.06.13

Info angående hannhundlisten

Oppdatering og det å få inn info om nye hunder på hannhundlisten har vist seg å ikke være bare lett. Vi i avlsnemda har derfor i samråd med avlsrådet på møte den 14. april blitt enige om at vi selv mer aktivt leter opp hunder som kan være interessante. For at ikke denne jobben skal bli alt for tidkrevende har vi satt opp to aktuelle datoer da listen vil bli oppdatert. Disse er satt til 15. august og 15. januar. Vi ønsker fortsatt innspill, og at dere som hannhundeiere melder inn hunder dere ønsker på listen. Dette kan sendes til toadl-bl@online.no, sverrerinden@gamail.com, daniel.storengen@hotmail.com eller fthorsho@hotmail.com.

Avlsrådet v/Tomas A. Blakseth


Info angående Ataxi

Avlsrådet legger ut denne info angående Ataxi, men gjør oppmerksom på at prosenten i 2012 var på 15 %. (oppgitt på avls konferanse 2012)
Info ser du her              

Info Epilepsi

Avlsrådet/nemd oppfordrer eiere av hunder som har hatt Epilepsi/eller har Epilepsi lignende anfall om å fylle ut dette skjema å sende det til den oppgitte adresse og en eventuell kopi til NHKF avlsråd for Finsk støver.
Skjema ser du her.

 Takk for hjelpen. Ditt bidrag kan være viktig og avgjørende!       

Avlsrådet for finskestøver/NHKF


En foreløpig oppsummering fra avelsrådet for finskstøver i 2012.
 
Først vil vi benytte anledningen til å gratulere med flotte resultater både på jaktprøver og på utsillinger i løpet av året.
Rådet har iløpet av 2012 sålangt ferdig behandlet 34 forespørsler. Av disse har 30 fått godkjenning/anbefaling.
I tillegg jobber vi i disse dager med flere.
Samt at rådet har bistått finskstøverfolket ellers i mange saker, og dette har vært et givende arbeid.
Det har vært et meget godt samarbeide både med rasens eiere, forbund, FFN, avelsnemd og vi har hatt godt samarbeid med våre venner i både Sverige og Finland.
Iløpet av året har vi blandt annet utarbeidet nye retningslinjer for avelen på vår rase i Norge. Og det er gledelig og se hvor godt disse har blitt mottatt i miljøet. Videre har vi sendt innspill til forbundet i forbindelse med revidering av prøvereglene, deltatt på representatskap og ledermøtene i forbundet. Rådet har hatt ett fellesmøte i sommer, samt fellesmøte med FFN og nemd i oktober.
Itillegg hadde vi felles møte med råd og nemd sammen med svenskene iforbindelse med den felles nordiske avelskonferannsen i Strømstad. Forøvrig en avelskonferannse som vi må si ga et rikt kunnskapsutbytte for oss norske som var tilstede.
Tilbakemeldingene fra svensk og finsk side er også entydige positive.
Rådets mening er at konferansen er blitt et positiv løft og holdningsskapende for avelsarbeidet videre i Norden.
Rådet har brukt forøvrig telefon og mail flittig.
 
Ny mal hannhundliste er tatt i bruk iløpet av høsten- noe forsinket. Dette er bare å beklage.
 
På vårt høstmøte i oktober ble det bestemt at 3 av ungdommene i avelsnemda skal bistå leder i nemda med og ajourføre lista videre og at den skal inneholde noen flere momenter. Vi håper at flere hannhundeiere som mener at de har individer som vil kunne delta positivt i avelen kommer på banen.
Dessverre har lederen i nemda hatt en særdeles hektisk arbeidssituasjon i det siste, så arbeidet med denne håper vi kommer ordentlig i gjenge i nær fremtid.
 
Når det gjelder unghundgranskingen håper vi responsen blir bedre i 2013. Denne gir oss mange viktige svar. Bør vel nevne for å komme i betraktning på den svenske hannhundlisten, må man ha deltatt i unghundgranskingen.
 
Videre har rådet iløpet av året fulgt nøye med på sykdomsbildet innen rasen. Mye av dette mener vi og ha tatt høyde for i de nye retningslinjene.  Spesiellt to ting har nok iløpet av året fått mere oppmerksomhet og spalteplass uten å utdype det noe mer her, det gjelder ataxsi og herpes.
Stadig får vi telefoner fra fortvilte eiere og vi har stillt oss flere spørsmål om årsakene til at mange mister sin beste venn i ung alder, eller at det stadig må oppsøke veterinær.
Siste året og spesiellt nå i høst har mange av henvendelsene dreid seg om hjertesvikt/hjertefeil. At dette er arvelig i mange tilfeller er helt klart, men enkelte bør nok også stille seg spørsmålet om hvor hardt man bør bruke dem spesielt i ung alder.
Ofte er det vanskelig å avdekke defekter før hundene blir eldre og da har de som regel gjort sitt i avelen. Dette er jo noe vi håper forskningen vil kunne hjelpe oss med å avdekke i framtiden.
 
Mange rapporterer om problemer i nese, svelg og luftveier. Interessant i den forbindelsen er at på slutten av 90 tallet, avdekket man i Sverige iforbindelse med unghundgranskingen at tilnærmet lik 20% av hundene som deltok i denne før 2 års alder hadde oppsøkt veterinær pga slike problemer.
Hva er arveligheten bak disse tallene?
Noe vi bør tenke på i den framtidige avelen!
Det er vel ikke og detonere noen bombe at utgiftene til veterinær har akselerert. Dette bør vi i framtida i fellsskap få snudd.
Et godt eksempel på dette ser vi i husdyravelen som har klart dette!
 
Itillegg til de vanlige sykdommene som vi ikke har kommet inn på her kan det være interessant og nevne et tilfelle der en hund ble avlivet i 2 års alder og at det var konkludert med at den var bløder. Det kan være interessant for rådet om noen har vært borti flere slike tilfeller.
 
At våre hunder gjør det skarpt på jaktprøver og rene konkurranser er etter rådets mening MEGET flott.
Men vi må alle ta høyde for at man ikke blir en bedre avelshund pga titler, trening og lommebok. Avelsrådet jobber med den tanken at skal vi lykkes i framtiden må vi ha tilførsel av stadig nye gener og ha tilstekkelig genetisk variasjon om vi ønsker og få de hundene som gir oss flest skuddsjanser per jaktdag, som er friske og funksjonelle.
En god regel for oss alle er at et individ blir brukt passe mye i avelen uannsett hvor bra den er.
 
Rådet vil forøvrig ønske alle i Finskstøvereiere en Riktig God Jul og Et Godt Nyttår. Og vi håper på et fortsatt godt samarbeid med dere alle i det nye året.
 
Mvh
For rådet 
leder
Vidar Hagen


Opplysninger som trengs fra hannhund eiere som ønsker sin hund inn på den nye hannhundlisten.

Foruten navn på hunden og foreldre, samt kontaktinfo til eier, trenger vi følgende:

1.Skogsprotokollen fra alle prøvedager med premiering. Kopi sendes til meg
2.Lengste losreprise fra alle jaktprøver hunden er premiert. Kopi sendes til meg
3.Antall prøvedager gått på Barmark (EP teller som 2 dager)
4.Antall prøvedager gått på Snø (EP teller som 2 dager)
5.Har hunden jaktpremierte kullsøsken: Ja/Nei
6.Har hunden fler enn 2 jaktpremierte kullsøsken: Ja/Nei
7.Hundens alder i mnd ved første premiering
8.HD røntgen: A,B,C,D,E eller Nei hvis hunden ikke er røntget
9.AD røntgen: Fri eller Ikke fri, alternativt nei dersom ikke hunden er røntget
10.Når hundens sædkvalitet sist ble testet ok funnet ok. Dersom hunden ikke er testet eller funnet ok står denne rubrikken blank.
11.Er det tatt blodprøve av hunden til sjekk av Ataxi: Ja/Nei eventuelt resultat
12.Antall kull hunden har etter seg
13.Antall valper hunden har etter seg
14.Antall jaktpremierte avkom hunden har etter seg
15.Hundens høyde
16.Antall prøvedager hunden har gått før den var EP klar
17.Kort beskrivelse av hundens gemytt fra eier
18.Bilde

Opplysningene sendes til Tomas A Blakseth.
Mail: toadl-bl@online.no  Vedrørende spørsmål ring Tomas på Tlf: 99733292

Til slutt gjøres dere hannhundeiere oppmerksom på at ved jaktprøver som gåes senere med denne hunden må dere sende skogsprotokoll, samt opplysninger om lengste losreprise, slik at listen kan ajour føres.


Melding fra avlsråd/avlsnemd datert 20.08.12
Opplysninger om eventuelle hannhunder som ønskes vurdert oppført på den nye listen sendes til
Tomas A Blakseth.
Mail: toadl-bl@online.no  Vedrørende spørsmål ring Tomas på Tlf: 99733292

Får å stå på listen kreves en 1 jakt opp til 3,5 år. Over 3,5 år må den være barmarks premiert. Hunden vil bli tatt av listen kalender året den fyller 9 år.


Møte i avlsrådet i Valdres 04.07.2012

Tilstede var: Vidar Hagen (leder),Per Sandåker(fungerende sekretær for Erik Bekkelund) og Arnfinn Kristiansen(kasserer).

Erik Bekkelund var forhindret fra å møte pga sykdom.

Sak 1.
Rådet vil knytte til seg resursspersoner fra ulike områder som støtte til avlsrådetets arbeid bla på revelinjer osv.

Sak 2.
Jaktprøvereglene: Forslag til revidering av reglene blir sendt/fremlagt av formann.

Sak 3.
Målsetting: Avelsråd/nemder sender felles søknad til NHKF sammen med støverhundklubben i Sverige om at det blir ein felles avlsbase.Og der det fremkommer at ingen hanhund blir brukt på mer enn 6 kull.(til sammen i Norge og Sverige eks 4 kull i Norge pluss 2 i Sverige). Og for tisper 3-4 kull.

Avlsrådet ser dette som nødvendig for å beholde størst mulig genetisk variasjon.Og at innavlsgraden holdes på eit nivå som ivaretar det helsemessige på ein forsvarlig måte.

Avlsnemd/råd i Sverige og Norge har hatt møte om dette og er enige om at matadoravl ikke er ønskelig.Ein felles søknad om avlssperre ventes å foreligge våren 2013.

Grunnlaget for dette er nedgangen i antall registreringer,som har falt med 60-70% siden 1995 i Norden.

Sak 4.
HD:Poengsystem utgår. HD status A og B er fra dags dato å regne som fri. HD status C kan  brules mot både A og B. HD indeksen blir viktig i de tilfellene der det er konstantert HD i grad C. Forøvrig vises til retningslinjenes pkt 12. Det er også viktig at alle merker seg som ønsker godkjenning/anbefaling av avelsrådet må ha kjent HD status. Alt for mange har ikke ordnet dette før løpetid. Dette må de som planlegger kull gjøre i god tid da svar lar vente på seg ofte 1-2 mnd fra NKK.

Sak 5.
Ataxi:Kjennskapen vi har til ataxi pr dags dato er at cirka 15% av finskstøverne er bærere av genet.

Avlsrådet finner derfor grunn til å foreta grep, da vi har fått opplysninger om at flere av våre hunder på hanhundlista er berere av genet.Og at avkom etter hunder som er mye brukt også er berere av genet.Rådet finner det ønskelig at status er kjent på både tispe og hanhund.

Rådet har besluttet at fra 1.10-2012 for å godkjenne/anbefale parring MÅ ein av foreldrene vere testet fri for ataxi.Dette medfører at valper født av foreldre hvor  den ene er berer av genet må testes for å brukes i videre avl.Der begge foreldre er fri for genet er ikke dette nødvendig (skjemaer til innsendelse til prøver ligger på FFN's hjemmeside under skjemaer).

Avlsrådet anmoder om at prøver som blir sendt til analyse kan anvendes til annen forskning dersom det er ønskelig.Kostnadene ved prøvtaking bør oppdretter kunne dekke inn ved ein liten økning av valpeprisen(eks 100kr/Valp).

Sak 6.
Herpes: Denne sykdommen har økt de senere år innen alle raser.Rådet har forholdt seg til den kunnskap og viten som er tilgjengelig om sykdommen.Og har lagt ut diverse info som er relevant.Vi finner grunn til å minne om at dette KAN vere ein  årsak til valpedødlighet.

Sak 7.
Avlsrådet oppfordrer alle med gode hanhunder som kan bidra i avlen til å ta kontakt med Avlsnemd/Avlsråd.Dette for å få disse hurtigst mulig inn på listen.

Sak 8.
Ved tildeling av hannhund.: Ved anbefaling/godkjenning der tispeerier får tildelt 2 hannhunder skal rådet ha tilbakemelding iløpet av 3 uker om hvilken hanne som blir brukt slik at den andre blir frigitt til bruk av andre tisper.

Avlsrådet oppfordrer alle som planlegger kull om å kontakte oss i god tid. Helst 6 til 8 uker før løpetid.

Sak 9.
Innkommet 1 parringsforespørsel. Vedtak: Leder tar kontakt med tispeeier om alternativer.

Møtet avsluttet:
Vidar Hagen,  Per Sandåker ,Arnfinn Kristiansen

Ps: Forøvrig ønsker rådet og informere om at i sesongen 2011/12 har rådet behandlet 41 forespørsler derav har ca 10% har blitt gitt reservasjon av ulike årsaker. De resterende har fått anbefaling/godkjenning.

Rådet vil få takke for alle henvendelser og konstaterer at i de fleste tilfeller har det vært en svært positiv holdning i disse tilbakemeldingene.


Herpes

Det har i det siste vert mye snakk om Herpes virus i anledning tomme tisper, samt stor dødelighet i valpekullet. Her kan du lese litt om herpes hos dyr/hund.


Avelsråd og avelsnemd hadde lørdag den 25.02-2012 felles møte i Valdres.
Forskjellige tema ble tatt opp og ulike avgjørelser ble tatt!!

 
Sak 1.
Innavelsgrad.
Under høstmøte ble også saken tatt opp og det er innhentet uttalelser også fra våre naboland og rundt omkring i miljøet.
Vedtak:Råd og nemd ønsker i utgangspkt og ligge så tett opp til 0 i innavelsgrad som mulig, men vil hvis det ligger tilrette for det kunne anbefale parringer tilnærmet lik 3,5 % hvis det ikke foreligger opplysninger som skulle være til hinder for dette.
Rådet vil videre kunne godkjenne innavelsprosent tilnærmet 6. Det må i så tilfelle være klasse og stor sannsynlighet for at dette er lytefrie dyr det linjeavles på. Og som kan tilføre gener det er viktig og befeste, da man også forsterker de dårlige genene i slik linjeavl.
Hvis det er enighet i avelsrådet under § 12  i retningslinjene kan rådet også dispensere fra denne grensen. Vi vil også henstille eierne av avelsdyrene til og utøve forsiktighet. Her er det viktig og vite hva man gjør.
 
Sak 2.
Hannhundlista.
Det ble enighet om å innføre den nye modellen for hannhundliste men noen små endringer og presiseringer.
At denne skal taes i bruk og være oppe og gå 1.8-2012.
Vi ønsker videre at alle som ønsker og være på hannhundlista så raskt som mulig eller helst innen 1.6-2012 sender opplysningene om sine hannhunder til avelsnemda ved Tomas. Vi ønsker at de fleste som leser dette tar kontakt og oppgir sine e-mail evt e-mail som de har tilgang til. Dette er et omfattende arb, men vil gi tispe eierne på sikt mye bedre opplysning om egenskapene og prestasjonene  de hannhundene de ønsker og parre tispene med.
Forøvrig vil noen i avelsnemda prøve og purre opp samtlige da den gml lista blir sletta fra 1.08-2012.
 
Sak 3.
Det ble videre best at det årstallet hunden fyller 9 år blir hannhunden sletta fra lista, men her er det viktig og presisere at det vil fortsatt være mulig og bruke dem videre der det kan være aktuelt.
 
Sak 4.
Forøvrig ble det bestemt skjerpet krav for hannhunder på lista at i tillegg til at hunden skal  ha 1. åpen på prøve kreves det at en premiering skal være barmarkspremiering ved fyllte 3 1/2 år.
 
Sak 5.
Avelskonferransen ble også tatt opp og undertegnede og Tomas Blakseth i avelsnemda har hovedansvaret for denne fra norsk side.
Vi er nå inne i sluttfasen med oppsettet av programmet. Alle i råd og nemd vil så langt som mulig bli med og bidra under konferransen.
 
Forøvrig vil vi takke Mika av Tordeud for en  1. premie los rundt bålet der møtet ble avholdt. En virkelig kraftanstrengelse i den dype snøen!!
 
Mvh Vidar.
 

Avlsrådets arbeid.

Avlsrådets hovedoppgave er rådgivning. Vi ønsker å ha et så bredt grunnlag som mulig for de anbefalinger vi gir, og legge riktige opplysninger i bunn i alle saker for å få et best mulig resultat.
Vi har ingen muligheter til å nevne navn eller hundens navn. Dette må vi ha hundeeierens tillatelse til, evt. kan eierne selv gå ut med ting de ønsker offentliggjort.

Hva er ataxi?
Det er en sykdom som kun slår ut hvis begge foreldre er bærere av nevnte gen.
Valper dør ca i 4-5 mnd alderen i kramper /smerte pga. en feil i hjernen. Det har vært skrevet mye om dette i tidligere utgaver av tidsskriftet. Søk opp ataxi ved å google eller finn annet stoff.

Status fra Finland som offentliggjør lister på bærere og ikke-bærere konkluderer med at 1 av 10 er bærere.  Det konkluderes også med en dødelighet på ca 25 % der begge er bærere i en kombinasjon.   Bærerne har ingen sykdomstegn. Dette er en enkel sykdom og styre unna, og det er greit å benytte bærere i videre avl.

Under avlsråd på FFN's hjemmeside under info, kan avelsrådets mening om saken leses. Se møte i Valdres 17/9-11. I samme skriv ser man rådets mening ang epilepsi, osv.

Det avholdes en felles nordisk avlskonferanse i tilknytning til FFN's årsmøte 25-26/5 2012.  Vi vil her samle flere kapasiteter innen avl og genetikk fra Norge, Sverige og Finland. Vi oppfordrer så mange som mulig til å melde seg på, møt opp og still spørsmål.

Avlsrådet har noen sikre opplysninger av bærere og ikke-bærere, både på listen og utenom listen. Rykter kan vi ikke basere oss på.

Håper dette vil gi i hvert fall svar på en del. De som ringer avlsrådet får greie på det vi sitter på av bekreftet informasjon. Ryktespredning ønsker vi ikke å delta i. Vi er helt avhengige av opplysninger fra hundeeierne for å hjelpe til å skape en hel og frisk finskstøver!

På den nye hannhundlista og parringforespørsel-skjema er det innført en egen rubrikk med spørsmål om det er foretatt test i forbindelse med ataxi. Dette er for å gi den som forespør oss de fakta vi innehar til en hver tid.

Forøvrig vil vi få opplyse at vi som sitter i avlsrådet har meget jevnlig kontakt. Vi mottar totalt
ca. kr.4500,- fra NHFK på deling til møter, reiser, tlf, pc osv. Dette betyr at det å sitte som avlsrådsmedlem påfører vær enkelt medlem personlige utgifter. Håper derfor folk forstår at de må ringe oss og bekoste tlf samtalen.

Vi har de siste 8 mnd. hatt svært god hjelp fra avlsnemd, webmaster og en del øvrige pers i FFN.

Fagernes den 10/2-2012
Mvh
Formann i avlsrådet for finsk støver
Vidar Hagen

 

INFO FRA  AVLSRÅDET  FOR FINSK STØVER FØR AVLS SESONGEN.

Foreløpig oppsummering 2011 fra formann i avlsrådet.
 
Avlsrådet for finskstøver i Norge har siden rep. møte i forbundet hatt et hektisk år. Mye er gjort og mye gjenstår. Avlsnemda i FFN har bidratt sterkt til dette. (opprettet ved FFn's årsmøte) samt web master. Det viktigste for rådet er å holde bredden og tenke på og bevare og forbedre jakt- helse-ekstriør. Pga reg tallene er dette viktigere enn noen gang, da vi idag er nede på ca under halvparten av reg. tallene  i Norden som vi hadde for 20 år siden. Skal vi klare dette er det helt nødvendig og ha gode retningslinjer som ivaretar hundene og ikke nødvendigvis enkelte eieres ønsker. Vi er kun et råd og da er det rådgivning og være nøytrale som teller. Vi jobber for hele rasen. Det vil si for framgang og ikke reversere den på sikt. Råd og nemd har fått på plass etter min mening tre arbeidsverktøy som er svært viktige og retningsgivende for oss alle. Da blir holdningene blant hver enkelt av oss nøkkelen til om vi lykkes. Nye retningslinjer ble presentert på sommeren. En forbedret unghundgransking tidlig på høsten og en ny mal for presentasjon av hannhundlisten senhøstes.
Alt ligger ute på nettet.
 
For øvrig er FFN /avlsnemden og avlsrådet engasjert i og evt. få opprettet en nordisk sædbank. Dette pga at vi da tar vare på de beste nedarverne for en senere anledning, og at disse vil da kunne bidra for en bedre rase på sikt. Blodprøveprosjektet i Finland og ønske fra Veterinær høgskolen om flere blodprøver til forskning, vil etter min mening bli spesielt viktig for og kunne ta vare på de friske hundene for avlen og bidra til bedre helse og genetisk bredde.
Fra mitt ståsted er det klart ønskelig at over 20 hannhunder står på listen og blir brukt i tillegg til evt. interessante hunder fra våre naboer.
 
Vi må bli framtidsretta og ha magemål når det gjelder og bruke hundene i parring. Vi vet, og historien forteller at suksess på jaktprøver ikke nødvendigvis er de avlsdyrene som gir framgang for rasen. Så enkelt er det ikke. Og husk, det er feil på alle hunder og i alle linjer akkurat som hos folk er ingen feilfrie.
Heilhetsvurderingen og skjønn skal hjelpe oss fram. Avlsrådets oppgave er og være konsekvente, men samtidig lytte og bruke hodet.
I retningslinjenes $12 står det at vi kan dispensere fra retningslinjene, men da skal det være enighet  blant rådets medlemmer.
 
Det har forøvrig i løpet av høsten blitt holdt en fellessamling der temaet var genetikk. Avlsnemd/råd har dessuten blitt gitt tillatelse til å kopiere tidligere formann i SSF- Roland Olson's hefte om grunnleggende hundeavl utgitt for 20 år siden till eget bruk.
 
Det er snart 30 år siden det ble holdt en felles nordisk avlskonferanse. Nå står vi for døren for en ny i forb. med at SSF og FFN legger sine årsmøter til felles sted ved grensen. Fra norsk hold vil avlsforsker Trygve Roger Solberg fra Geno og professor og genetiker Frode Lingås komme. I tillegg har vi fått beskjed om at det blir jobbet fra finsk side om at avlsansvarlig fra finskstøverklubben i Finland, samt genetiker fra det finske blodprosjektet skal komme.
Leder i finskstøverklubben Jari Fors vil dømme eksteriør i forb med utstillingen søndag. Fra svensk hold har jeg fått bekreftet at det blir jobbet med og få på plass dyktige folk til konferansen. Konferansen er noe jeg anbefaler på det sterkeste og bli med på for oss alle. (Dette er stort).
 
I nær framtid ved RM i Finland har jeg og FFN spurt om det er mulig på nordisk plan og drøfte temaet sædbank.   
 
Tilslutt vil jeg ønske alle en riktig god jul og et framgangsrikt og godt nyttår!
 
Mvh Vidar Hagen

 

Avelsrådet/avelsnemda var samlett til et møte i Valdres Lørd 17-9.11

Avelsrådets formann Vidar Hagen hadde invitert Genetiker Frode Lingås til og holde et foredrag om de mest aktuelle sykdommer som i dag finnes hos Finskestøvern.

Ataxsi er den sykdommen innen vår rase som er enkelt og styre unna, da det på blodprøve vise hvem som er bærere og ikke bærere av denne sykdommen. Kort fortalt er det sånn at vis begge er bærer kan vi ikke parre disse. Men vi kan anbefale parring på bærer på ene siden og fri på andre siden. Derfor vil avelsrådet jobbe aktiv fremover med og få hundeeiere og ta blodprøver som er rettet mot denne sykdommen/andre sykdommer.

I Finland er det innført en egen kollone på stamtavla som viser om hunden er bærer/ikke bærer av Ataxsi. Dette er noe også vi kan tenke oss og jobbe for i Norge, men dette kan ta noe tid da vi må gå via vårt forbund før den endelige avgjørelsen skjer i NKK.,

Andre sykdommer som er kjent innen vår rase, epilepsi, hjertefeil, allergi, flere typer kreft, kryptorkisme osv, osv, er alle pr i dag noe som er vanskelig og se på blodprøver. Derfor er det veldig viktig for de som holder på med forskningen får inn så mange blodprøver som er mulig.

Avelsrådet vil i nær fremtid legge ut ny form for hannhund liste. Der vil vi  legge vekt på en del egenskaper som er oppnådd på prøve, dette kommer i en egen kollone på lista. Her fikk vi full støtte fra Genetikker Lingås. Også noen andre elementer  kommer inn på denne lista. Bla annet høyde og gemytt. Ellers fikk avelsrådet full støtte med avkoms gransking på mellom 12-18 avkom, og oppdrettelse av sædbank, slik at de hannhundene som tilfører rasen positive egenskaper kan brukes ved senere anledninger.

Når det gjelder epilepsi er forskerne usikre på hvordan dette nedarves, men Lingås mener det samme som det Svenske avelsrådet at der det foreligger epilepsilingnende anfall eller er konstatert epilepsi settes ingen avelsperre, men det gjis ingen anbefalinger fra avelsrådet i disse tilfellene. Avelsrådet mener at opplysningsplikten er spesielt viktig for tispereiere, hannhundeiere og de som er eiere av slike inndevider. I flere andre raser er man veldig forsiktig med linjeavl der det foreligger mistanke om epilepsilignende tilfeller eller andre sykdommer.

Avelsrådet/Avlsnemda.

 

30.08.2011
Vi har en flott rase, med mange gode individer. Det er viktig at rasen blir tatt godt vare på. Slik at også kommende generasjoner kan få oppleve gleden av å eie en frisk og god jakthund. Samarbeidet innad i avlsrådet har de siste år vært meget godt. Det er inspirerende og jobbe sammen med andre med den samme store interessen, Finsk Støveren.

Selv om det i sum er positivt å være med i avlsrådet skal man ikke feie under teppet at det også kan være krevende. Skal her gi ett lite innblikk i det. Dette for at vi kanskje alle sammen i fremtiden skal bli flinkere til å være med å spille på samme lag. Noe vi er sikre på at hele rasen vil tjene på.

Vi mottar opplysninger og tips om flere alvorlige sykdommer hos vår rase. Noen opplysninger kommer direkte i fra oppdretterne, andre fra hundeier, mens noen kommet i form av rykter. Ingen røykt uten ild, eller?   

Arbeidet for oss blir mye enklere i de tilfeller der det er oppdretter og eller eier til hunden tar kontakt. I de tilfeller der opplysninger har kommet til oss i form av rykter har man dessverre alt for ofte sett at her er det noe som er  holdt sjult. Dette er selvsagt bekymringsfullt. Det har også ført til at individer har blitt avlet videre på med tragisk utfall. Tragisk i den form at sykdom reverserer avlsframgangen.. Det er meget viktig at alle som påtar seg rollen som oppdretter å gå foran med ett godt eksempel og spille med åpne kort.  Dette vil alle i hele rasen tjene på. Det skal settes strenge kvalitetskrav på avlsdyr jamfør all avl. Noen ganger er det forsøkt holdt skjult for oss at individer har blitt avlivet med mistanke om alvorlige sykdommer som vi ikke ønsker å ha i vår rase. I to tilfelle fikk vi ikke vite noe om dette før det hadde gått lang tid. Her var flere individer blitt avlivet med mistanke om denne sykdommen uten at vi viste noe. Kullsøsken til disse hundene hadde blitt anvendt i avlen.  Det ble tatt kontakt med ekspertise i fra så vel genetikere som fagpersonell. Disse råd ble videreformidlet til både eierne av hundene og oppdretterne. Det viktigste her er og spille med åpne kort. Allikevel opplever vi at våre råd ikke bestandig ble fulgt. Kombinasjoner blir gjort uten at man opplyste om hva som har skjedd med  bl. a. kullsøsken. Det er ikke noe artig når man i ettertid får henvendelser i fra eiere, som benytter seg av og parrer med disse hundene. Uten at de har blitt innformert om mulig sykdom i linjene. Dette skaper selvsagt mye fortvilelse da det for mange med sterke følelser til hundene. Hadde disse eierne kontaktet avlsrådet i forkant kunne vi ha fortalt dem om kjent sykdom, og slik sett hadde hundeieren hatt mulighet i mange tilfeller for å styre unna og heller finne seg en annen hund å satse på i det videre avlsarbeid.

Det er eksempler på at hundeeiere som har fått avslag på sin parringsforespørsel på grunn av at vi er kjent med sykdom allikevel har gjort parringen til tross for at vi har begrunnet hvorfor de ikke bør gjøre det. Hvor de så selger valper uten å informere valpekjøpere om noe av dette. Dette er ikke akkurat å spille med åpne kort. Vi mottok også en gang henvendelse i fra en advokat som representerte en slik eier og ville at hunden til han klient skulle få flere parringer. Det er helt uforståelig for oss at folk er villige til å gå så langt for at deres hunder skal brukes i avl og for en hver pris.

Sykdom kan dukke opp over alt. Når så skjer så er det kun en ting som gjelder, det er å informere om det som har skjedd til de det gjelder. Jo før jo bedre. Fallhøyden blir mye større når det blir oppdaget av andre i ettertid og man ikke har sagt i fra selv.

Det er også eksempler på sykdom som er blitt hardnakket tilbakebevist og bortforklart og at man har gjort nye kombinasjoner og sørget for at hunder i fra tidligere kull har blitt godkjent og brukt i avl. Forferdelig for de som trodde ,og som brukte disse avkomme. Hunder som man trodde var friske og ikke bærere av sykdom. Når så samme sykdom dukker opp igjen i neste kombinasjon er det lov å stille spørsmålstegn. At oppdrettere til tross for dette igjen planlegger nye kull, etter at avkom har gitt alvorlig sykdom, er ganske urovekkende.

Det finnes flere useriøse oppdrettere. Avlsrådet vet om noen av disse. Det bør være tryggere å kjøpe valp i fra en kombinasjon som har vært behandlet  av NHKF forbundets avlsråd..

Vi ber dere alle som planlegger valper om å innhente så mye informasjon som mulig. Det er spesielt viktig nå å innhente så mye informasjon som mulig før man gjør nye kombinasjoner. Snakk med avlsrådet. Det koster ingenting å få ett råd. Til syvende og sist er det DU som må ta valget om du skal legge valper på tispa, stille din hannhund til disposisjon, hvilken hund du skal benytte og til slutt stå ansikt til ansikt med dem som kjøpte valp av deg om det skulle dukke opp noe ventet eller uventet. Vi skal garantere at du vil føle deg bedre om du hadde gjort litt undersøkelser i forkant. Da har du prøvd hvis noe går galt. Husk retningslinjer er laget for og sikre genetisk bredde og friske hunder!

For avlsrådet
Erik Bekkelund s
ekretær
SKITT JAKT OG LYKKE TIL PÅ PRØVER OG UTSTILLINGER OG FREMTIDIGE VALPER.
 


Info fra Avelsrådet. 23.08.2011

Norsk Harehundklubbers forbund har pålagt avelsrådene og sende tilbakemelding om parringer på et nytt skjema som er utarbeidet av forbundet. Dette skal være innraportert innen utgangen av året.
Derfor er det veldig viktig at de som har fått anbefaling fra avelsrådet om parring på si tispe innraportere dette så snart det er født valper(husk kjønnsfordeling), antall dødfødte valper, eller at tispa var tom.
Dette kan, som det gjøres i dag, innraporteres til valpeformidler, så vi i rådet kan hente det derfra.

For Avelsrådet
Erik Bekkelund
Sekretær