Vedtekter

for

Finskstøverforeningen Norge

 

Stiftet 19.02.1988

                                                 Vedtatt av årsmøtet 26.05.2012

 

 

 

KAPITTEL 1 – NAVN OG FORMÅL

 

§1 Navn

Foreningens navn er Finskstøverforeningen Norge.

Her forkortet til FFN.

 

§2 Formål

Foreningens formål er å:

a)    stimulere eiere av finsk støver, for avlens betydning,  å delta på jaktprøver og utstilling.

b)   samarbeide med rasens avlsråd, valgt av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF), for å utvikle den finske støverens drivende egenskaper på hare og rev. Styret i FFN fremmer forslag på medlemmer til avlsrådet for finsk støver på NHKF’s representantskapsmøte.

c)       ha felles kontaktpersoner med klubber tilsluttet NHKF.                                            

d)      drive opplysende virksomhet som fremmer den finske støveren. Dette gjøres ved å avholde møter, konferanser, samlinger etc., gjerne i samarbeid med lokale harehundklubber.

e)      arrangere rasemesterskap  (RM), Norkilpa, 2 hvert år i samarbeid med en lokal harehundklubb.

f)       utgi medlemsbladet ”Finskstøveren” to ganger pr. år.

g)      utvikle et godt samarbeid med NHKF og tilsluttende klubber.

h)      samarbeide med raseforeninger i Finland og Sverige.

 

KAPITTEL 2 – MEDLEMSKAP

 

§3 Medlemskap

FFN er en frittstående ideell forening. Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade foreningen og/eller den finske støveren.

Medlemskap krever at personen også er medlem i en harehundklubb tilsluttet NHKF.

For å kunne delta i kåringer og på stevner/mesterskap arrangert av FFN, må vedkommende ha vært medlem i FFN i minst 1-ett-år.

 

§4 Medlemskontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

Medlem har ingen rettigheter før kontingent er betalt.

Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer enn ett år.

 

§5 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge foreningens vedtekter, regler og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg til å opptre på en slik måte at foreningens formål og anseelse fremmes.

Medlemskontingent skal være foreningen i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til foreningen, kan ikke påberope seg rettigheter i foreningen.

 

 

§6 Opphør medlemskap

Medlemskap i foreningen opphører ved:

a)      Utmeldelse. Dette skjer skriftlig til styret innen årets utgang og blir gjort gjeldende fra og med neste år.

b)      Strykning besluttet av foreningens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til foreningen. 

c)       Strykning på grunn av manglende betaling av kontingent til klubber tilsluttet NHKF, eller samarbeidende foreninger. Medlemmer som ikke opprettholder sitt medlemskap i en harehundklubb eller samarbeidende forening blir av styret automatisk strøket som medlem.

d)      Vedtak om eksklusjon kan fattes av styret dersom et medlem opptrer på en slik måte at det skader FFN’s virksomhet eller anseelse.  Eksklusjon av medlem krever 3/4 flertall av fulltallig styre.

e)      Strykning/eksklusjon i klubber tilsluttet NHKF eller NKK’s  samarbeidende foreninger.

 

§7 Disiplinære reaksjoner

a)      Medlem som opptrer på en slik måte at det kan betraktes å skade FFN’s virksomhet eller anseelse, skal kontaktes av styrets leder eller annet oppnevnt styremedlem, for å bringe frem mest mulig riktig bilde av opptredenen og dens bakgrunn. Den som har påtalt opptredenen skal også kontaktes for å oppnå et så grundig bilde av hendelsesforløpet som mulig. Dersom den påtalte opptreden etter dette fortsatt er å betrakte som skadelig for FFN, kan styret i styremøte velge å reagere med henholdsvis:

Muntlig advarsel, som skal protokolleres med tid, sted og ordlyd.

Skriftlig advarsel. Fratredelse av verv. Tidsbegrenset eksklusjon. Varig eksklusjon.

Kun graverende forhold kan medføre eksklusjonsvedtak uten foregående varsel.

Medlemmet har rett til å legge frem sin sak for ordinært/ekstraordinært årsmøte.

b)      Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av klubb tilsluttet NHKF eller NKK’s samarbeidende  forening kan ikke opptas som medlem igjen før eksklusjonen er opphevet i den klubb/forening eksklusjonen ble foretatt.

c)       Personer som er strøket for begrenset tid som medlem i en harehundklubb eller samarbeidende kan ikke opptas som medlem igjen før medlemskap i den første kubb/forening er gjenopptatt.

 

§8 Æresmedlemskap/hederstegn

Styret kan på årsmøte foreslå særlig fortjente medlemmer som foreningens æresmedlem. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til FFN.

Styret kan påskjønne personer som har ytet foreningen spesielt store tjenester. Disse tildeles  hederstegn.

 

KAPITTEL 3 – ORGANISASJON

 

§9 Foreningens organer

a)      Årsmøte

b)      Ekstraordinært årsmøte

c)       Styre    

d)      Redaksjonskomite

e)      Avlsnemd

f)       Valgkomite

g)      Revisorer

 

§10 Styrets og komiteenes sammensetning.

Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem. Alle med funksjonstid på 2 år. Lederens sammenhengende funksjonstid kan ikke overstige 6 år. Maksimum 3 av styremedlemmene skal være på valg hvert år.

 

Avlsrådet kan ved behov delta med en person på styremøter uten stemmerett.

 

Det skal videre velges 1`ste og 2`dre varamann, som begge har funksjonstid på 1 år. 1`ste varamann innkalles til styremøtene.

 

Redaksjonskomite og avlsnemd oppnevnes av styret med antall nødvendige medlemmer.

 

Valgkomiteen skal bestå av leder, 2 medlemmer og 1 vararepresentant med funksjonstid 1 år.

 

Det skal velges 2 revisorer og 1 vararevisor med funksjonstid 1 år. Revisorene reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Revisorene bør være personer med kunnskap i regnskapsførsel.

 

§11 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 30. juni og innkalles med minst 4 ukers varsel.

 

·         Innkallingen skal annonseres i Harehunden, Finskstøveren og på FFN`s hjemmeside.

·         Innkallingen skal inneholde dagsorden for årsmøtet.

·         Forslag eller saker som medlemmene ønsker fremmet må være styret i hende/poststemplet senest 2 uker før årsmøtedato.

 

Kun oppgitte saker eller forslag på dagsorden kan behandles på årsmøtet.

Møte og stemmerett i årsmøtet har alle medlemmer av foreningen som har betalt kontingent for det år årsmøtet avholdes.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

Personvalg skal skje skriftlig dersom det foreligger flere kandidater.

Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemming ikke kreves.

 

§12 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

 

§13 Årsmøtet behandler

·         Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, eventuelt tellekorps.

·         Årsberetning

·         Regnskap med revisors beretning

·         Kontingent

·         Budsjett

·         Innkomne forslag

·         Valg i henhold til §§ 10 og 11.

·         Planer for drift og aktivitet neste år.

 

 

 

§14 Tillitsverv

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevern (dyrevernloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i foreningen.

Medlem som har forbrutt seg mot foreningens vedtekter, norsk lov eller på annen måte har skadet foreningens anseelse og på dette grunnlag ekskludert, kan ikke senere inneha tillitsverv i FFN, selv om eksklusjonen oppheves.

 

§15 Styrets oppgaver

Styret har ansvaret for å:

·         Lede foreningen mellom årsmøtene

·         Avholde årsmøte

·         Drive foreningen i samsvar med foreningens formålsparagraf

·         Gjennomføre beslutninger vedtatt på årsmøtet

·         Søke å koordinere aktiviteter med harehundklubber i NHKF

·         Velge representant(er) til aktuelle representasjonsoppgaver

·         Oppnevne komiteer for avgrensede oppgaver etter behov

·         Fastsette godtgjørelse for redaktøren av tidsskriftet og Web-masteren for hjemmesida.

 

Styret er beslutningsdyktig når leder og minst 2 styremedlemmer er til stede.

Styrets sammenkalles når fungerende leder eller minst 2 av styremedlemmene krever det.

1.vararepresentant har møterett på styremøtene og innkalles til disse, men har ikke stemmerett med mindre vedkommende møter for et styremedlem.

Det skal føres protokoll over styremøtene.

 

KAPITTEL 4 – DIVERSE BESTEMMELSER

 

§16 Vedtektsendring

Vedtektsendring kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med 2/3 flertall.

 

§17 Stemmetall

Det kreves kvalifisert flertall for valg av:  Æresmedlem, vedtektsendring og oppløsning.

Der intet annet er nevnt kreves det absolutt flertall.

 

§18 Oppløsning

For å oppløse foreningen kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst  3/4 flertall.

Oppløses foreningen skal eventuelle verdier/beholdninger anvendes i henhold til vedtak fattet av årsmøtet som oppløser foreningen.

 

Definisjoner

 

Absolutt flertall

Mer enn 50% av de avgitte stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer-

 

Kvalifisert flertall

Mer enn en spesifisert størrelse (for eksempel 2/3 flertall ved vedtektsendring) er for forslaget.

Blanke stemmer er gyldige stemmer.

new jordans louis vuitton outlet Kate Spade Diaper Bag louis vuitton outlet louis vuitton outlet kate spade outlet history of jordan 6s louis vuitton outlet new jordans louis vuitton outlet sport blue 6s beats by dre outlet beats by dre outlet foamposites for sale retro jordans for sale Michael Kors Outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 6 history of jordan lebron 11 retro jordans kate spade diaper bag jordan 3 sport blue history of jordan 6s sport blue 3s sport blue 6s beats by dre outlet sport blue 6s kate spade outlet Sport Blue 6s foamposites for sale cheap air jordan shoes sport blue 3s history of jordan 6s michael kors outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet retro jordans